Katana Caza Mayor

Gallello of SSD Club
Registration No. DO -XXXXX/XX, KCJ
Registration No. DO -XXXXX/XX, JKC

( Owner Toshiyuki Motomiya )

November 11th, 2012

November 11th, 2012

November 12th, 2012

January 02, 2014

March 07, 2014March 18th, 2014More Photo >  1  2  3  4  5Blood Line